Language Assistance

Language Assistance Services

 

For help in any language other than English, call (800) 752-5863 (TTY: 711).

Amharic

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶችማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ (800) 752-5863 (መስማት ለተሳናቸው:711).

Arabic

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (800) 752-5863 (TTY: 711)。

Cushite (Oromo)

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa (800) 752-5863 (TTY: 711).

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (800) 752-5863 (TTY: 711).

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (800) 752-5863 (TTY: 711).

Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (800) 752-5863 (TTY: 711).

Karen


(800) 752-5863 (TTY: 711).

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (800) 752-5863 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Laotian

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (800) 752-5863 (TTY: 711).

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (800) 752-5863 (телетайп: 711).

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (800) 752-5863 (TTY: 711).

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (800) 752-5863 (TTY: 711).

Thai

เร ียน: ถ ้ าคุณพ ูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้ บร ิการช ่วยเหล ือทางภาษาได ้ ฟร ี โทร (800) 752-5863 (TTY: 711).

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Sanford Health Plan, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-800-752-5863.